ECOBRASS®: 974.00 €/q Mosiądz: 7250.0 €/t

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STRONA STATYCZNA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 („RODO”)

POSIADACZ ZABIEGU
AEB Torneria Automatica srl
Corso L. Einaudi, Turyn (TO),
por / p.iva: 02533840167,
030 7759889,
commerciale@aebtorneria.com,
(„Spółka”).

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
imię, nazwisko, NIP, dane firmy, kontakt telefoniczny, kontakt mailowy, siedziba

CEL ZABIEGU
Cele związane z nawiązaniem i wykonaniem stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a Firmą.
Wypełniać obowiązki wynikające z przepisów oraz obowiązujących przepisów krajowych i ponadnarodowych.
W razie potrzeby w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw Administratora danych w sądzie
Windykacja pozasądowa
Cele marketingowe: np. przesyłanie – za pomocą zautomatyzowanych metod kontaktu – komunikatów promocyjnych i handlowych dotyczących usług/produktów oferowanych przez Spółkę lub zgłaszanie wydarzeń firmowych.
Cele profilowania: analiza Twoich preferencji, nawyków, zachowań lub zainteresowań w celu wysyłania spersonalizowanych komunikatów handlowych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Realizacja Twojej prośby za pośrednictwem specjalnego formularza w Internecie lub telefonicznie lub e-mailem.
Konieczność wypełnienia zobowiązań prawnych
Uzasadniony interes
Uzasadniony interes
Zgoda (opcjonalna i odwołalna w dowolnym momencie).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

Przez okres związany z realizacją żądań przez Ciebie.
W przypadku sporu sądowego, przez cały czas jego trwania, aż do upływu terminów wykonalności odwołań.
Miejscem przechowywania danych jest Republika Włoska
Do czasu wycofania zgody
Miejscem przechowywania danych jest Republika Włoska

Po upływie wskazanych powyżej warunków przechowywania Dane zostaną zniszczone, usunięte lub zanonimizowane, w sposób zgodnyz technicznymi procedurami anulowania i tworzenia kopii zapasowych.

OBOWIĄZKOWE PODANIE DANYCH
Podanie danych jest obowiązkowe w celu przesłania zapytania za pomocą odpowiedniego formularza, w związku z czym ich niepodanie, częściowe lub nieprawidłowe podanie danych uniemożliwia jego zawarcie.tego samego.

ODBIORCY DANYCH
Dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne działające jako właściciele takie jak np.:

  • Organy i organy nadzorcze i kontrolne;
  • Dostawcy;
  • Przetwarzający Dane (księgowy, doradca ds. pracy, administrator systemu, konsultanci prawni, software house, który zarządza rozwojem danych i oprogramowania);

Dane mogą być również przetwarzane w imieniu Spółki przez podmioty zewnętrzne wyznaczone jako menedżerowie, którym wydane zostaną odpowiednie instrukcje operacyjne. Przedmioty te są zasadniczo zaliczane do następujących kategorii:
do.firmy oferujące usługi wysyłania e-maili;

  • firmy oferujące usługi utrzymania stron internetowych.
  • firmy oferujące wsparcie w przeprowadzaniu badań rynkowych.

PODMIOTY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA
Dane mogą być przetwarzane przez pracownikówi współpracownicyfunkcji korporacyjnych powołanych do realizacji wyżej wymienionych celów, które zostały wyraźnie upoważnione do przetwarzania i które otrzymały odpowiednie instrukcje operacyjne.

PRAWA ZAINTERESOWANEGO -SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Kontaktując się ze Spółką mailowo na adres commerciale@aebtorneria.com zainteresowane strony mogą zwrócić się do właściciela o dostęp do dotyczących ich danych, ich usunięcie, poprawienie niedokładnych danych, integrację niekompletnych danych, ograniczenie przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, a także sprzeciw wobec przetwarzania w hipotezie prawnie uzasadnionego interesu właściciela.
Ponadto zainteresowane strony w przypadku, gdyprzetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się za pomocą zautomatyzowanych narzędzimasz prawo otrzymać dane w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne, a także o ile jest to technicznie wykonalne, przesłać je bez przeszkód innemu właścicielowi.
Zainteresowanym podmiotom przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w celach marketingowych i/lub profilowania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. Zainteresowana strona, która woli kontaktować się w wyżej wymienionym celu wyłącznie metodami tradycyjnymi, ma możliwość wyrażenia sprzeciwu tylko wobec otrzymywania wiadomości za pomocą metod zautomatyzowanych.
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczegow państwie członkowskim, w którym zwykle zamieszkują lub pracują, lub w państwie, w którym miało miejsce domniemane naruszenie.