ECOBRASS®: 977.00 €/q Mosiądz: 7290.0 €/t

Ogólne Warunki Sprzedaży

Niniejsza Umowa reguluje Usługi i Sprzedaż Produktów świadczonych przezAEB Torneria Automatica srl, Corso L. Einaudi, Turyn (TO), vat: 02533840167, tel. 030 7759889, info@aebtorneria.com (dalej „AEB Torneria”).
Ogólne Warunki świadczenia usług i sprzedaży są określone poniżej, akceptacja jest niezbędnym warunkiem prawidłowego korzystania z Usług i zakupu Produktów AEB Torneria.

OGÓLNE WARUNKI USŁUG I SPRZEDAŻY
W celu umożliwienia rejestracji w Usługach oraz uzyskania do nich dostępu i dokonania zakupu produktów za pośrednictwem platformy internetowej AEB Torneria, prosimy o zapoznanie się i zaakceptowanie Ogólnych warunków świadczenia usług i sprzedaży regulujących dostęp do oferowanych usług . Oświadczenie o uważnym zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami świadczenia usług i sprzedaży oraz ich akceptacja jest koniecznym i niezbędnym warunkiem dostępu, korzystania i korzystania z usług oferowanych przez AEB Torneria za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem URL: https://aebtorneria.it/. W momencie podpisywania Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i Sprzedaży zostaniesz również poproszony o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Dekretem Ustawodawczym z dnia 30 czerwca 2003 r., nr. 196 i kolejne zmiany, a także Rozporządzenia UE 679/2016 i zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, dobrowolnie przekazanych, w celach związanych z usługami dostępu oraz w przypadku wszelkich innych inicjatyw, do których możesz się przyłączyć, jak również jako wyraźnie akceptują konkretnie wskazane klauzule.
W każdym przypadku, kończąc procedurę, oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz niniejsze Ogólne Warunki świadczenia usług i sprzedaży. W tym celu zapraszamy do uważnego zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług i Sprzedaży.

DEFINICJE
W celu interpretacji i realizacji poniższych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i Sprzedaży, oprócz definicji zawartych w tekstach prawnych, obowiązują następujące definicje:
„A&B Torneria”: podmiot świadczący Usługi w przeglądarce internetowej, dostępny pod adresem URL: https://aebtorneria. it/, właściciel powiązanych domen.
„Zamówienie”: oznacza formularz w formie elektronicznej wypełniony przez Klienta, zawierający kosztorys produkcyjny Projektu przez Klienta przesłany na platformę internetową i przesłany do AEB Torneria.
„Strony”: łącznie oznacza AEB Torneria i Klienta.
„Hasło”: poufne i osobowe dane uwierzytelniające, niezbędne do korzystania z Usług przez Użytkownika.
„Procedura Rejestracji”: zestaw czynności polegających na zapoznaniu się z Polityką Prywatności i wyrażeniu stosownej zgody, a także na zapoznaniu się i zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i Sprzedaży, w przesłanie takich informacji, które stanowią „wniosek rejestracyjny”.
„Projekt”: zestaw informacji dostarczonych przez Klienta w celu sporządzenia wyceny produkcji wyrobów.
„Produkty”: wszystkie produkty firmy AEB Torneria wskazane w Zamówieniu.
„Usługi”: usługi świadczone przez AEB Torneria na rzecz Użytkownika, w granicach i zgodnie z procedurami określonymi w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług i Sprzedaży.
„Użytkownik” lub „Klient”: osoba fizyczna, właściciel firmy, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji i zamierza korzystać z Usług oferowanych przez AEB Torneria.

1. Przedmiot Umowy

Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy Klientem a AEB Torneria.
Umowa dotyczy:

 • Skorzystanie z Usług AEB Torneria polegających na stworzeniu, po wypełnieniu przez Użytkownika formularza zawierającego niezbędne informacje oraz rysunku w formacie 3d Projektu, który zamierza wykonać, w celu uzyskania kosztorysu produkcyjnego do realizacji elementy Projektu AEB Torneria.
 • Sprzedaż produktów AEB Torneria zlecona poprzez wypełnienie kosztorysu produkcyjnego.Wycena produkcyjna stworzona przez Ciebie za pomocą procedury internetowej będzie wiążąca dla AEB Torneria, która po otrzymaniu Zamówienia poinformuje Cię mailem o jego przyjęciu i sposobie płatności w celu sfinalizowania zakupu zawartego w zamówieniu.

2. Rejestracja i akceptacja Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i Sprzedaży

Aby mieć dostęp do funkcjonalności Usług, konieczna jest rejestracja, operacja niezbędna do wykonywania jakiejkolwiek działalności oferowanej przez AEB Torneria.
Jak się zarejestrować: klikając opcję dotyczącą rejestracji tylko na stronie głównej serwisu.
Aby kontynuować rejestrację, zostaniesz poproszony o:

 • e-mail (który będzie wtedy nazwą użytkownika, za pomocą którego uzyskasz dostęp do wszystkich usług AEB Torneria);
 • hasło;
 • Imię;
 • nazwisko;
 • nazwa firmy / Freelancer
 • Nazwa firmy
 • VAT nie
 • Zarejestrowane biuro
 • Kod SDI (tylko dla Włoch)

Podczas rejestracji zostaniesz również poproszony o „zaznaczenie” 3 (trzech) odpowiednich pól dotyczących linków:

 1. „Przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki świadczenia usług i sprzedaży oraz oświadczam, że jestem pełnoletni”;
 2. „Przeczytałem i wyraźnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności”;
 3. „Przeczytałem i wyraźnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez AEB Torneria e-maili z treściami promocyjnymi”.
  Robiąc to, oświadczasz, że dokładnie przeczytałeś i wyraźnie zaakceptowałeś wszystkie warunki, warunki i metody korzystania z usług, jak wyraźnie wskazano poniżej, oraz że znasz wszystkie cechy i cele usług.
  Rozumie się, że podana nazwa użytkownika i hasło są osobiste i nie mogą być używane przez inne osoby trzecie w celu uzyskania dostępu do usług AEB Torneria.

Zobowiązujesz się:

 • Aby zachować nazwę użytkownika i hasło oraz nie zezwalać na korzystanie z nich stronom trzecim;
 • dokonywania nie więcej niż jednej rejestracji oraz nierejestrowania kont w celu nadużywania funkcjonalności Usług.
 • Po zakończeniu rejestracji zobowiązujesz się:
 • nie podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd danych, w tym fałszywych nazwisk, adresów i kontaktów;
 • nie używać w nieuczciwy sposób numerów kart kredytowych lub debetowych;
 • nie próbować obchodzić zabezpieczeń Oprogramowania lub naruszać sieci, korzystać z Usług i ich funkcjonalności w celach niezwiązanych z transakcjami handlowymi;
 • angażować się w jakąkolwiek nielegalną działalność w związku z korzystaniem z Usług AEB Torneria.

Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za zachowanie, poufność i wykorzystanie swojego adresu e-mail i hasła, a co za tym idzie, wraz z samą rejestracją zwalniasz AEB Torneria z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego użycia hasła i/lub kodu; to samo przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób dowiedziały się o haśle. Jak tylko dowiesz się o tym, zobowiązujesz się do natychmiastowego komunikowania się z AEB Torneria, za pośrednictwem poczty e-mail na adreskomercja@aebtorneria.com, załączenie kopii ważnego dokumentu tożsamości, kradzież i/lub utrata danych dostępowych (Nazwa użytkownika i/lub hasło i/lub kod Użytkownika) i/lub nieautoryzowane ujawnienie i/lub nieautoryzowane użycie konta przez osoby trzecie i/lub lub hasło i/lub kod użytkownika. Po zgłoszeniu AEB Torneria dezaktywuje rejestrację i usunie wszelkie treści. Brak zgłaszania i późniejsze wyłączenie określa bezpośrednią i wyłączną odpowiedzialność Użytkownika za wszelkie użycie i/lub nadużycia jego Nazwy użytkownika i/lub hasła. Odpowiedzi na wszystkie wnioski zostaną udzielone w ciągu około 72 (siedemdziesięciu dwóch) dni roboczych od otrzymania.

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać anulowania swojej rejestracji i danych, wysyłając wiadomość do AEB Torneria na następujący adres e-mail:komercja@aebtorneria.com. Umowa z AEB Torneria wygasa natychmiast po otrzymaniu wniosku o rozwiązanie tej umowy, a nazwa użytkownika, hasło i kod użytkownika zostaną usunięte.

Rozumie się, że AEB Torneria w żadnym przypadku iz jakiegokolwiek powodu nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich za modyfikację, zawieszenie, przerwanie i/lub zakończenie świadczenia usług. AEB Torneria nie gwarantuje, że oferowane tam usługi są wolne od wirusów lub innych elementów, które mogą mieć szkodliwy wpływ na jakąkolwiek technologię.

Po rejestracji AEB Torneria jest uprawniona do wysyłania Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających treści administracyjne i promocyjne, informacje dotyczące aktywności na koncie i zakupach, aktualizacje, inne oferty promocyjne, informacje o zakupach dokonanych przez samego Użytkownika, na zasadach określonych w art. 130, ok. 4 Kodeksu prywatności (dekret ustawodawczy nr 196/2003). Użytkownik może w dowolnym momencie (i bezpłatnie) zrezygnować z otrzymywania promocyjnych e-maili, klikając w link „anuluj subskrypcję” na dole wiadomości e-mail z treściami promocyjnymi. Ponadto AEB Torneria zachęca Użytkownika do zapoznania się z Polityką Prywatności i Zastrzeżeniem, które stanowią integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Usług i Sprzedaży.

Niewypełnienie wszystkich pól wskazanych jako obowiązkowe w formularzu wniosku online o dane osobowe Użytkownika nie umożliwi Użytkownikowi korzystania z Usług AEB Torneria.

AEB Torneria umożliwi dostęp do Usługi wyłącznie Użytkownikom, którzy uprzednio pomyślnie zakończyli procedurę rejestracji. Nazwa Użytkownika i Hasło są osobiste, nie mogą być używane przez dwie stacje robocze jednocześnie i nie mogą być przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane przy użyciu jego Nazwy Użytkownika i Hasła, w związku z czym obowiązkiem Użytkownika będzie zachowanie tych danych w ścisłej poufności i tajemnicy, o natychmiastowym poinformowaniu AEB Torneria w przypadku ich użycia bez autoryzacji Użytkownika.

AEB Torneria zastrzega sobie również prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Usługi, a także do przerwania działania jego Nazwy Użytkownika i Hasła niezwłocznie i bez uprzedzenia w przypadku, gdy uzna, że ​​doszło do istotnego naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszych Ogólne warunki świadczenia usług i sprzedaży, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że: (a) dane Użytkownika nie są aktualizowane; (b) zaistniała jakakolwiek odpowiedzialność związana z nielegalnym wykorzystaniem Nazwy Użytkownika i Hasła; lub (c) w przypadku nadużycia lub niezgodnych z prawem celów Usług przez Użytkownika.

AEB Torneria zobowiązuje się do współpracy, współpracy i działania, w jakikolwiek sposób, ze wszystkimi właściwymi organami, w tym organami sądowymi, w przypadku gdy zlecają lub żądają od Usługi podania tożsamości lub lokalizacji, a także dalszych danych, osoby odpowiedzialnej za dowolny komputer naruszenie (oszustwo itp.).

3. Nasze zobowiązania

Zobowiązujemy się do wykonywania usług objętych niniejszą Umową sprzedaży w sposób książkowy i zgodnie ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w tym technicznymi i bezpieczeństwa, obowiązującymi oraz tymi, które mogą zostać wydane w czasie trwania niniejszej Umowy sprzedaży, a także zgodnie z warunki, metody, warunki i postanowienia zawarte w niniejszej Umowie.

4. Czas trwania i wycofanie

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem pomyślnej rejestracji Klienta na platformie internetowej AEB Torneria.
W przypadku wysłania przez Klienta formularza zlecenia produkcyjnego utworzonego za pośrednictwem platformy internetowej AEB Torneria, zastosowanie będą miały Ogólne Warunki zawarte w niniejszej Umowie dotyczące Sprzedaży Produktów AEB Torneria. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o odstąpieniu od niniejszej Umowy drogą mailową wysyłając do AEB Torneria prośbę o anulowanie kosztorysu zamówienia.

5. Sposoby odbioru i zakupu usług

Zapytanie o jeden lub więcej Produktów przesłane do AEB Torneria przez Klienta poprzez utworzenie kosztorysu zamówienia, będzie wiążące dla AEB Torneria, tylko wtedy, gdy cała procedura tworzenia kosztorysu produkcyjnego została przeprowadzona prawidłowo i prawidłowo, bez żadnych raportów o błędach . AEB Torneria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tymczasową lub stałą niedostępność jednego lub więcej produktów.

Dzięki Usługom oferowanym przez AEB Torneria Klient będzie mógł na różne sposoby stworzyć własny kosztorys produkcji, tworząc go zaczynając od własnego Projektu.

Aby AEB Torneria mogła świadczyć Usługę sporządzenia kosztorysu produkcyjnego, Klient musi wybrać parametry techniczne, które musi posiadać, przygotowując formularz zapytania z rysunkiem 3d Projektu, który zamierza zrealizować.
Projekt musi zostać wgrany przez Klienta na platformę internetowąhttps://aebtorneria.it/, wybierając ikonę „Przesyłanie pliku”.

Na swoją skrzynkę e-mail Klient otrzyma potwierdzenie wykonania procedury wraz z podsumowaniem utworzonego kosztorysu produkcyjnego.

6. Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek uwag lub reklamacji dotyczących Usług lub Sprzedaży prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail:komercja@aebtorneria.com. Odpowiedzi na wszystkie wnioski zostaną udzielone w ciągu około 72 (siedemdziesięciu dwóch) dni roboczych od otrzymania.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

AEB Torneria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w związku ze świadczonymi usługami, które nie są bezpośrednio i wyłącznie przypisywane AEB Torneria. Ponadto AEB Torneria zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub usługi związanej z Usługami AEB Torneria z własnych przyczyn technicznych lub organizacyjnych.

AEB Torneria zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i Sprzedaży, ilekroć uzna to za konieczne. Zaktualizowana wersja tego samego będzie zawsze dostępna na platformie AEB Torneria.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że AEB Torneria w żadnym wypadku nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane przez Klienta lub osoby trzecie: a) w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z usług; b) wszelkie zmiany, zawieszenia lub przerwy w świadczeniu usług; c) z otrzymanych wiadomości lub transakcji przeprowadzonych przez AEB Torneria lub za jej pośrednictwem; d) przed nieuprawnionym dostępem lub zmianą transmisji i/lub danych Klienta, w tym między innymi wszelkimi szkodami, nawet gospodarczymi, poniesionymi przez tego samego Użytkownika z powodu braku zysku, użytkowania, utraty danych lub innych elementy niematerialne.

Klient, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień, o których mowa w niniejszej Umowie, wyraźnie przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że: a) korzystanie z usług AEB Torneria odbywa się na jego własne i wyłączne ryzyko i jest świadczone przez AEB Torneria przy założeniu wyłącznego oraz całkowitą odpowiedzialność i ponoszenie przez Klienta; b) AEB Torneria jest zwolniona z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji ciągłości, jakości lub ilości usług, c) wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób w wyniku korzystania z usług będą realizowane na Państwa wybór i ryzyko Klienta, a zatem wszelka odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia systemów komputerowych lub utratę danych w wyniku załadunku i/lub rozładunku materiału spadnie na Klienta; d) AEB Torneria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utratę danych, informacji, szkody spowodowane opóźnieniem lub utratą szansy, niedokładne lub brakujące informacje, ograniczenia lub utratę dostępu, wszelkiego rodzaju trudności lub problemy, błędy, nieautoryzowane użycie podczas dostępu do usług lub w związku z innymi formami interakcji w ramach usług. Ponadto Klient jest i będzie wyłącznie i bezpośrednio odpowiedzialny za utrzymywanie i przechowywanie danych i informacji zawartych w usługach. nieautoryzowane użycie podczas uzyskiwania dostępu do usług lub w związku z innymi formami interakcji w ramach usług. Ponadto Klient jest i będzie wyłącznie i bezpośrednio odpowiedzialny za utrzymywanie i przechowywanie danych i informacji zawartych w usługach. nieautoryzowane użycie podczas uzyskiwania dostępu do usług lub w związku z innymi formami interakcji w ramach usług. Ponadto Klient jest i będzie wyłącznie i bezpośrednio odpowiedzialny za utrzymywanie i przechowywanie danych i informacji zawartych w usługach.

AEB Torneria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju lub w jakiejkolwiek formie, które wystąpią, wynikające z korzystania z Usług i/lub zawartych w nich wiadomości i informacji.

8. Ograniczenie gwarancji AEB Torneria

Klient przyjmuje do wiadomości, że dostęp do usług AEB Torneria i przesyłane treści są wyłączną odpowiedzialnością tego samego, całkowicie zwalniając AEB Torneria z wszelkich roszczeń.

9. Oświadczenia i gwarancje

Klient oświadcza i gwarantuje: (a) że spełnia wymagania niezbędne do rejestracji i korzystania z Usług oraz że ma prawo, moc i zdolność do zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy oraz do udzielania praw, licencji i upoważnień przewidzianych w Umowa; (b) że transakcje sprzedaży przekazane przez użytkownika stanowią sprzedaż dokonaną w dobrej wierze zgodnie z warunkami Usług i ich zasadami; (c) będzie korzystać z Usług wyłącznie w celu przeprowadzania transakcji w imieniu osoby prawnej, którą reprezentuje, a nie w imieniu jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu; (d) że wszelkie przekazane przez Ciebie transakcje sprzedaży dokładnie opisują Twoje produkty i/lub usługi; (e) że Ty i wszystkie zainicjowane przez Ciebie transakcje będą zgodne ze wszystkimi przepisami prawa, zasadami i regulacjami mającymi zastosowanie do Twojej działalności, w tym przepisy i regulacje podatkowe; (f) że nie będzie korzystać z Usług, bezpośrednio lub pośrednio, do oszukańczych celów lub w sposób, który zakłóca korzystanie z Usług; (g) że masz ukończone 18 lat.

10. Jednostronne zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i Sprzedaży

AEB Torneria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i Sprzedaży, informując o nowych postanowieniach drogą e-mailową oraz dając Klientowi prawo odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od wysłania wiadomości.

11. Obowiązujące prawo i właściwy sąd

Umowa podlega i podlega prawu Republiki Włoskiej, a stosowanie przepisów kolizyjnych jest wyraźnie wykluczone.
Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z interpretacją, wykonaniem, rozstrzygnięciem, ważnością i skutecznością niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i Sprzedaży, będą kierowane wyłącznie do jurysdykcji Sądu w Bergamo, z wyłączeniem jakiegokolwiek innego konkurencyjnego forum. lub alternatywa.

12. Dane osobowe i poufność

AEB Torneria będzie przetwarzać wszystkie dane osobowe podane przez Użytkowników w momencie rejestracji w pełnej zgodności z postanowieniami zawartymi w Dekrecie Legislacyjnym nr. 30 czerwca 2003 r., przyp. 196 (zawierający „Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych”), zgodnie ze sposobami i w celach wskazanych w informacjach przekazanych Użytkownikowi, umieszczonych na dole niniejszej umowy.

AEB Torneria zapewnia poufność i poufność danych Klienta. AEB Torneria zapewnia, że ​​takie dane będą objęte takim samym stopniem troski i ochrony, jaki AEB Torneria stosuje w odniesieniu do danych, informacji, oprogramowania i dokumentacji związanych z jej działalnością.

AEB Torneria oświadcza i gwarantuje, że materiał, który zostanie przesłany przez Użytkownika w celu stworzenia oszacowania produkcji, nie będzie reprodukowany, redystrybuowany lub kopiowany, rozpowszechniany, ponownie publikowany, pobierany, wyświetlany, publikowany lub przesyłany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób , kupowane i sprzedawane , wynajmowane, podlicencjonowane, wykorzystywane do tworzenia prac pochodnych lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób niż Usługa oferowana przez AEB Torneria i z zastrzeżeniem niniejszych Warunków sprzedaży, bez uprzedniej i wyraźnej zgody Użytkownika.

Po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w Rozporządzeniu Europejskim nr. 679/2016 (RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i podpisując niniejszą umowę, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie i przekazywanie dotyczących go danych w sposób opisany w ww. , odpowiedzialności karnej lub administracyjnej za szkody, które mogą zostać naruszone w wyniku, okazji lub związku ze wspomnianymi zabiegami, zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania tej strony o wszelkich zmianach dostarczonych danych, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, skierowanym do osoby, której uwaga, komunikaty muszą być adresowane zgodnie z wyżej wymienionym prawodawstwem.

Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie prawa własności intelektualnej (takie jak prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, marki handlowe, marki handlowe, projekty, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane), a także wszelkie opublikowane treści informacyjne lub dostęp do których jest dozwolony za pośrednictwem usług świadczonych przez AEB Torneria , wszystkie bazy danych zarządzane przez AEB Torneria, teksty, grafika, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, muzyka, dźwięki, podstawowe kody źródłowe i całe oprogramowanie oraz ogólnie wszystkie oferty informacyjne są własnością AEB Torneria.

Wszystkie wymienione powyżej materiały nie mogą być powielane, redystrybuowane lub kopiowane, rozpowszechniane, ponownie publikowane, pobierane, wyświetlane, publikowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, sprzedawane, wynajmowane, udzielane podlicencji, wykorzystywane do tworzenia dzieł pochodnych lub wykorzystywane w bez uprzedniej i wyraźnej zgody AEB Torneria.
Wszelkie prawa, w tym wartość firmy i, jeśli występują, znaki towarowe, dotyczące nazw AEB Torneria, są własnością AEB Torneria Services. Pozostałe nazwy towarów i produktów, a także nazwy firm, nawet jeśli stanowią znaki towarowe, zarejestrowane lub niezarejestrowane, stanowią wyłączną własność ich odpowiednich właścicieli.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2022